Fakty i liczby

Istnieje cały szereg nieznanych szerzej interesujących faktów dotyczących poliuretanów. Dzięki poniższej liście można poszerzyć wiedzę w tym zakresie.

Znajdują się tu także odnośniki do broszur informacyjnych wyjaśniających szczegółowo różne aspekty produktów.

 • Izolacja poliuretanowa o grubo?ci 1,6 cm odpowiada wspó?czynnikowi izolacji betonowej ?ciany o grubo?ci 1,34 m!
 • Od 2003 roku pianka poliuretanowa produkowana w Unii Europejskiej nie zawiera chlorofluorow?glowodorów (HCFC).
 • W bran?y produkcji poliuretanu w Unii Europejskiej zatrudnionych jest 800 000 pracowników
 • Pierwsza deska surfingowa z poliuretanu zosta?a wykonana i wypróbowana w latach 50.
 • Dzi?ki zastosowaniu poliuretanów w lodówkach wydajno?? energetyczna modeli oznaczonych symbolem A++ jest o 60% wy?sza w porównaniu z modelami lodówek sprzed 15 lat.
 • W 1973 roku wrotki zosta?y udoskonalone i spopularyzowane dzi?ki zastosowaniu kó?ek, a pó?niej butów z poliuretanu termoplastycznego (TPU). Obecnie s? one obecne na rynku jako ?y?worolki.
 • Energia potrzebna do wyprodukowania izolacji poliuretanowej dla jednego budynku jest oszcz?dzana w ci?gu kolejnego roku dzi?ki izolacji termicznej.
 • Poliuretan jest cz?sto oznaczany symbolem PU lub PUR
 • Od 1995 roku pianka poliuretanowa produkowana w Unii Europejskiej nie zawiera chlorofluorow?glowodorów (CFC). Od 2003 nie zawiera ona tak?e wodorochlorofluorow?glowodorów (HCFC).
 • Do produkcji pianki poliuretanowej, na przyk?ad materaców, mo?na stosowa? surowce wtórne.
 • Coraz wi?cej zapór i wa?ów ochronnych jest chronionych przed nawa?nicami za pomoc? elementów zawieraj?cych poliuretan.

Więcej faktów i liczb: > Środowisko > Produkcja > Ogólne

Łącza do broszur informacyjnych

Niniejsze informacje, specyfikacje, procedury, metody i zalecenia zostały przedstawione w dobrej wierze przy założeniu, że są poprawne i rzetelne. Informacje te mogą być jednak niekompletnie i/lub nie mieć zastosowania do wszystkich warunków i sytuacji, które mają lub mogą mieć miejsce. Nie są wydawane żadne oświadczenia, gwarancje ani poręczenia w zakresie dokładności, rzetelności oraz kompletności przedstawionych informacji, specyfikacji, procedur, metod i zaleceń oraz w zakresie zapewnień, co do braku dowolnego rodzaju zagrożeń, wypadków, strat, uszkodzeń lub zranień osób albo utraty mienia w wyniku stosowania się do tych treści. To samo dotyczy braku naruszenia patentów zgłoszonych przez inne podmioty oraz uzyskania żądanych wyników. Czytelnicy winni zachować ostrożność i sprawdzić przydatność przedstawionych informacji, specyfikacji, procedur, metod i zaleceń przed ich wykorzystaniem.