Więcej faktów i liczb

Środowisko

 • Dzi?ki zastosowaniu poliuretanów w lodówkach wydajno?? energetyczna modeli oznaczonych symbolem A++ jest o 60% wy?sza w porównaniu z modelami lodówek sprzed 15 lat.
 • Specjali?ci szacuj?, ?e izolacja budynków zgodna z optymalnymi normami mo?e ograniczy? emisj? CO2 o 20%. > Dzi?ki zastosowaniu izolacji poliuretanowej w UE oszcz?dza si? rocznie 51 milionów kWh energii elektrycznej.
 • Od 2003 roku pianka poliuretanowa produkowana w krajach rozwini?tych nie zawiera chlorofluorow?glowodorów (CFC).
 • Zastosowanie poliuretanów w izolacji budynków mo?e obni?y? rachunki za ogrzewanie o oko?o 35%. Coraz powszechniejsze stosowanie sztywnej pianki poliuretanowej w UE mo?e zmniejszy? ogóln? emisj? CO2 o 10% i umo?liwi? spe?nienie przez UE wytycznych konferencji w Kyoto do 2010 roku
 • Energia potrzebna do wyprodukowania izolacji poliuretanowej dla jednego budynku jest oszcz?dzana w ci?gu kolejnego roku dzi?ki izolacji termicznej.
 • Uszczelnienia poliuretanowe okien i drzwi mog? znacznie zwi?kszy? wydajno?? energetyczn? budynków w Europie. Je?li rozwi?zania te zosta?yby zastosowane w ca?ej Europie, szacunkowe oszcz?dno?ci si?gn??yby 40 miliardów kWh, czyli moc wytwarzan? przez 5 elektrowni.
 • Obecnie oko?o 45% paliw kopalnych s?u?y do ch?odzenia i ogrzewania pomieszcze?.
 • W Europie budynki zu?ywaj?ce 40% ca?ej energii odpowiadaj? za 36% emisji gazów cieplarnianych.
 • Nowoczesne materia?y izolacyjne pozwalaj? ograniczy? zu?ycie energii w budynkach mieszkalnych o ponad 70%. Odpowiada to 110 milionom ton metrycznych CO2.
 • Na ka?dy kilogram poliuretanu u?ytego do budowy budynku w ci?gu 50 lat u?ytkowania tego budynku mo?na zaoszcz?dzi? energi? odpowiadaj?c? emisji 1800 kg CO2.
 • Izolacja dachu pozwala zaoszcz?dzi? oko?o 75% potencjalnie traconego ciep?a, co przek?ada si? na znaczne oszcz?dno?ci w rachunkach za ogrzewanie. Zwrot inwestycji w izolacj? dachu jest mo?liwy w postaci bezpo?rednich oszcz?dno?ci w rachunkach za ogrzewanie i nast?puje zwykle od 3 do 5 lat w zale?no?ci od warunków termicznych.
 • Prawid?owo zaizolowany dach pozwala zaoszcz?dzi? oko?o 600 litrów oleju opa?owego na m2 w okresie 50 lat u?ytkowania.
 • low energy buildings offer considerable savings in energy bills over their lifetime compared to standard new constructions as they basically only use 15–25 % of the energy required to run a conventional one
 • energy demand in existing buildings can be reduced by 30-50% through retro-fitting insulation and in new buildings it can be reduced by a staggering 90-95%.
 • passive houses use 85% less overall energy with the limit for total primary energy use being 120kWh/m²
 • at present, more than 12,000 passive houses have been built in Europe, however mostly located in Germany, Austria and Scandinavia

Produkcja

 • W Unii Europejskiej produkuje si? rocznie ponad dwa miliony ton poliuretanu.
 • W bran?y produkcji poliuretanu w Unii Europejskiej zatrudnionych jest 800 000 pracowników
 • Poliuretan jest cz?sto oznaczany symbolem PU lub PUR
 • Poliuretany s? wytwarzane w prawie wszystkich krajach UE.
 • Do produkcji wi?kszo?ci rodzajów wyrobów poliuretanowych s? wymagane dwa surowce: MDI oraz TDI.
 • Sztywne i elastyczne pianki poliuretanowe stanowi? g?ówny odsetek wyrobów poliuretanowych (patrz wykres poni?ej).

Ogólne

 • Pierwsza deska surfingowa z poliuretanu zosta?a wykonana i wypróbowana w latach 50.
 • W 1973 roku wrotki zosta?y udoskonalone i spopularyzowane dzi?ki zastosowaniu kó?ek, a pó?niej butów z poliuretanu termoplastycznego (TPU). Obecnie s? one obecne na rynku jako ?y?worolki.
 • Poliuretanowe maty pod dywany znacznie ograniczaj? ich zu?ycie oraz gwarantuj? wygod? u?ytkowania.
 • Dzi?ki swojej uniwersalno?ci poliuretany mo?na przycina? w postaci arkuszy, bloków lub innych po??danych kszta?tów, a tak?e mog? one by? aplikowane i natryskiwane stosownie do potrzeb u?ytkowników
 • Niektóre rodzaje poliuretanu s?u?? do zwi?kszenia wyporno?ci ?odzi. Dzi?ki temu ma?e ?odzie z poliuretanu s? praktycznie niezatapialne.
 • Poliuretany s? stosowane w samochodach jako ?rodek wyg?uszaj?cy, gwarantuj?c izolacj? d?wi?kow? skuteczniejsz? o ponad 50% od materia?ów tradycyjnych.
 • Ponad 2 miliony pracowników jest zatrudnionych w bran?ach zajmuj?cych si? wytwarzaniem, przetwarzaniem i wykorzystaniem poliuretanów.
 • Warto?? rynkowa bran?y produkcji poliuretanów w UE wynosi obecnie ponad 150 miliardów EUR.
 • W bran?y produkcji poliuretanu w Unii Europejskiej zatrudnionych jest 800 000 pracowników. Ponadto z bran?? wspó?pracuje ponad 71 000 innych firm zatrudniaj?cych ponad 2 miliony pracowników.
 • polyurethane is highly durable and typically exceeds the life of the product it is being used in.  Under normal use and regular wear and tear, we can expect a lifespan of: 50+ years for building insulation and 25+ years for refrigerators